Κλείνουμε


Το blog αὐτὸ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει μετὰ τὴν 29η Φεβρουαρίου 2012. Ἄλλωστε δὲν ἔχει καὶ λόγο ὑπάρξεως πλέον. Ἀνακοινώνεται σὴμερα, ὥστε ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ
ἐπικοινωνήσει, σχολιάσει, κλπ, νὰ ἔχει τὸ χρόνο νὰ τὸ κάνει.Πόσοι είδαν τη σελίδα

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Αὐτοί μᾶς κυβερνοῦν ἄρα πρὸς τί ἡ ἀπορία;

Σὲ μιὰ παγκόσμιας πρωτοτυπίας διαδικασία, ἄξια γιὰ διερεύνησι ἀπὸ ἐρευνητὲς καὶ πανεπιστημιακὰ ἰδρύματα, σύσσωμη ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνή, ἀπὸ τοῦ πρώτου ἕως καὶ τοῦ τελευταίου ποὺ μετέχει τέτοιων διαδικασιῶν, κατάφερε σὲ γενικὲς γραμμές, νὰ ἐξευτελίσει διεθνῶς τὴ χώρα, νὰ διασύρει τοὺς Ἕλληνες ὡς ἀνάξιους ἀκόμη καὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ ὅ,τι διαφωνοῦν καὶ νὰ προκαλέσει τὸν χλευασμὸ ὅλων ὅσων ἐπιχαίρουν μὲ τὴ σημερινὴ κατάντια μας. Ὅμως, προσέφερε καὶ μία μεγάλη ὑπηρεσία ποὺ ἐάν τύχει τῆς σωστῆς ἐκμεταλλεύσεως μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα σὲ ὁμαλότερες ἀτραπούς (οἱ ἐποχὲς τῶν λεωφόρων ἔχουν παρέλθει ἤδη). Ὅτι κατέδειξε τὴν πλήρη άνικανότητα τοῦ συστήματος νὰ ἐξεύρει λύσι ἀκόμη καὶ ὅταν ὑπάρχει, φαινομενικὰ τουλάχιστον, πρόθεσι συναινέσεως.   

Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε τραγικό. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά. Τὸ ἴδιο καὶ ὅσα προηγήθησαν. Μερικὲς ἀπορίες: Τὶ ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ δύο «πολιτικοὶ» ἀρχηγοὶ ὅταν συναντιόντουσαν μὲ τὸν Πρόεδρο; Καὶ ἐν πάσει περιπτώσει ἀφοῦ δὲν εἴχαν ἀποφασίσει τὶ πήγαιναν νὰ κάνουν; Κι ἐκεῖνος ὁ πρόεδρος τὶ ἀκριβῶς ἔκανε; Γιατὶ τοὺς φώναζε; Θὰ ἦταν πράγματι λαμπρὸ ἐὰν εἴχαμε τὰ πρακτικὰ αὐτῶν τῶν «συνεδριάσεων». Γιατὶ δὲν τοὺς ἔλεγε νὰ πᾶνε μόνο ἐφ’ ὅσον εἴχαν καταλήξει ὁριστικά;
 
Καὶ τὶ δὲν ἀκούσαμε ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν προσπάθεια τῶν δύο πρωτοκλασσάτων νὰ βροῦν λύσι. Ἀλήθεια. Τὶ ἀκριβῶς ἐπιζητοῦσαν; Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ ἕνας, ἔχοντας ἐξευτελισθεῖ ὁ ἴδιος καὶ ἔχοντας διασύρει τὴν χώρα, ἐπέστρεψε, πῆρε ψῆφο ἐμπιστοσύνης (ἀλήθεια, ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ γνωρίζει γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο οἱ ἀρχιγλῦφτες βουλευτές χειροκροτοῦσαν ὄρθιοι μάλιστα αὐτὸν ποὺ εἶχε ἐπιστρέψει δαρμένος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προσκυνοῦσε;) καὶ στὴ συνέχεια μεγαλόθυμος ἀποφάσισε νὰ παραδώσει τὴν πρωθυπουργία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἄλλος, ἔχοντας στηρίξει ὅλη του τὴν πολιτικὴ σὲ μιὰ ἀόριστη ἀντιμνημονιακὴ φρασεολογία (ἐκτὸς ἐάν θεωρηθοῦν ὡς σοβαρὲς οἱ κορῶνες περὶ ἐπαναδιαπραγματεύσεων) καθόταν τώρα νὰ μοιράσει / στηρίξει /συζητήσει ... ὁ Θεὸς ξέρει τὶ ἀκριβῶς. Μιὰ τεράστια κωλοτούμπα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε πρὶν κι ἐνῷ δυὸ μέρες πρίν, εἶχε σηκωθεῖ νὰ φύγει ἀπὸ τὴ συζήτησι στὴ βουλή. Εἶχε ἀλλάξει κάτι καὶ δὲν τὸ εἴχαμε ἀντιληφθεῖ;

Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε καὶ πάλι τραγικό ὅπως εἴπαμε. Τόσα χρόνια, τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀναπαράγει ἀνίκανους εὶδικοὺς νὰ μᾶς σώζουν. Δὲν εἶναι τρελλό, κάθε φορὰ νὰ τοποθετοῦνται, πλὴν ἐλαχίστων καὶ ἐντελῶς σπανίων περιπτώσεων, ἐπικεφαλῆς ὑπουργείων πολιτικοὶ ἐντελῶς ἄσχετοι μὲ τὰ θέματα ποὺ καλοῦνταν νὰ ἐπιλύσουν ἤ νὰ ἐπιληφθοῦν. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι σὲ διάφορες καρέκλες. Δεῖτε λίγο τὰ βιογραφικὰ τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν ὑφυπουργῶν καὶ θὰ καταλάβετε. Μπεῖτε στὰ sites τῶν κομμάτων καὶ θὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ψηφίζετε καὶ θαυμάζετε, δὲν ἔχουν ἀπολύτως τίποτε παραπάνω ἀπὸ ἔσᾶς ἤ τὸ παιδί σας ἐκτὸς ὅτι ἀπὸ νωρίς, ἐνετάχθησαν σὲ ἕνα ἄθλιο, βρωμερό καὶ ἀηδιαστικὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ μέσῳ αὐτοῦ ἐπιβιώνουν. Ἄνθρωποι χωρὶς ἐπιστημονικὸ ὑπόβαθρο, χωρὶς γνῶσι τοῦ ἀντικειμένου τους, μεταπηδοῦν ἀπὸ ὑπουργείου σὲ ὑπουργεῖο. Ἄξίζει νὰ διαβάσετε τὰ βιογραφικά τους. Γιὰ νὰ πᾶς στὸν ἰδιωτικὸ τομέα σὲ μιὰ ὑψηλὴ θέσι, πρέπει νὰ περάσεις χρόνια σὲ σπουδές, στὴ συνέχεια νὰ ἐργασθεῖς σκληρά καὶ τέλος ἐάν τὰ καταφέρεις νὰ ἀνέλθεις στὰ ὑψηλότερα κλιμάκια. Καὶ σχεδὸν πάντα σὲ ἐπιχειρήσεις μὲ παρεμφερὴ ἀντικείμενα. Πῶς στὸ καλὸ τὰ καταφέρνουν οἱ πολιτικοί, μὲ ὅπλο τὴ θέσι στὸ κόμμα, νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα ὑπουργεῖο στὸ ἄλλο, ἄσχετα ἐντελῶς μεταξύ τους, εἶναι ἄξιον ἀπορίας. Μᾶλλον θὰ ἔχουν κάτι τὸ ξεχωριστὸ αὐτοὶ ποὺ ἑμεῖς θεωροῦμε ἄχρηστους. Ὑπάρχει βέβαια καὶ ἡ ἀπάντησι  ὅτι κάθε ὑπουργὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παίρνει δώδεκα (12) συμβούλους καὶ κάθε ὑφυπουργὸς ἕξι (6). Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Γιατὶ οἱ σωτῆρες τοῦ Ἔθνους μεταπηδοῦν ἀπὸ τὸ ἕνα ὑπουργεῖο στὸ ἄλλο;  Ἄν πέτυχαν σὲ κάποιο ὑπουργεῖο γιατὶ τοὺς ἀλλάζουν; Γιὰ νὰ πᾶνε νὰ φτιάξουν τὸ ἄλλο; Κι ἄν ἀπέτυχαν, γιατὶ τοὺς πηγαίνουν στὸ ἄλλο; Γιὰ νὰ τὰ κάνουν κι ἐκεῖ ὅπως στὸ προηγούμενο;

Κι ἐκεῖ ποὺ περιμένεις ὅτι σ’ αὐτὴν τὴν δύσκολη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ στρατευθοῦν οἱ καλύτεροι ἀνὰ τομέα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίσι, προκύπτει ἡ κυβέρνησι Παπαδήμου. Μὲ 48 μέλη. Γιατὶ ρὲ παιδιά; Γιὰ νὰ βολευτοῦν ὅλοι; Ἕνα σχῆμα εἴκοσι, ἔστω  τριάντα Ὑπουργῶν καὶ Ὑφυπουργῶν θὰ τοὺς ἔπεφτε πλάκωμα;  Ἔτσι γιὰ νὰ δείξουν ὅτι συμμερίζονται τὴν κρισιμότητα τῶν στιγμῶν, τὸ τὶ περνάει ὁ Ἑλληνικὸς λαός;  Ὄχι καὶ πάλι ὄχι. Ἀλλὰ καὶ κατὰ ὑπουργεῖο ρίξτε μιὰ ματιὰ στὸ τι ἔχει μπεῖ ἀντί τῶν εἰδικῶν.  Νὰ γιατὶ δὲν πρέπει νὰ περιμένει κανεὶς καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴ νέα κυβέρνησι, τίποτε ἀπολύτως.

Τελικῶς χρειζόμασταν μιὰ νέα κυβέρνησι; Ὁ πρωθυπουργός, ὁ πρώην, παντοδύναμος. Ὄρθιοι τὸν χειροκροτοῦσαν στὴ βουλὴ γιὰ τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης. Γιατὶ ἔφυγε; Δὲν μποροῦσε πλέον νὰ σταθεῖ στὸ ἐξωτερικό; Δὲν τὸν θέλανε στὸ κόμμα του; Δὲν ἤθελε νὰ φθαρεῖ ἄλλο; Δὲν τὸν ἄφηναν ἀπὸ τὸ κόμμα νὰ πάει σὲ ἐκλογὲς γιὰ νὰ μὴν χάσει τὸ κόμμα τὴν ἐξουσία; Ἔχουν σκοπὸ ποτὲ νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια; Βεβαίως καὶ ὄχι. Σὲ ποιοὺς νὰ τὴν ποῦν; Σὲ ποιοὺς νὰ δώσουν λογαριασμό;  Ἤ μήπως ἔχασε τὴ δύναμί του τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπειδὴ μπῆκαν δώδεκα νέα ἄτομα στὴν κυβέρνησι, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοὺς άποδώσουν μετὰ συνυπευθυνότητα στὰ ὅσα αὐτὴ ἡ κυβέρνησι, ἡ ὁποία διατηρεῖ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς ποὺ ἔχουν σχέσι μὲ τὰ βασικὰ ὑπουργεῖα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ μνημόνιο, τὰ ἴδια πρόσωπα; Δὲν εἴδατε τοὺς δύο βράχους σωματοφύλακες (συγγνώμη ἀντιπροέδρους ἤθελα νὰ πῶ) νὰ ἴστανται ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ πρωθυπουργοῦ;
Τὸ πόση σημασία δίνουν στὴ νέα κυβέρνησι, φαίνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις καὶ στάσεις τῶν κομμάτων. «Δὲν ἔχουμε πρόβλημα μὲ κανένα πρόσωπο» ἔλεγε ὁ κ. Σαμαρᾶς. Μὲ ἄλλα λόγια, βᾶλ’ τε ὅποιον θέλετε. Μήπως ἔχει καμμία σημασία; Νὰ δώσουμε τὴν παράστασί μας στοὺς χαχόλους καὶ τέλος. Μεγαλύτερη ἀπαξίωσι γιὰ τὸν ὅποιο πρωθυπουργὸ ὑπάρχει;  Ἄν δὲν ἔχεις πρόβλημα μὲ ὅποιον σοῦ βάλουν γιὰ πρωθυπουργό, τότε μὲ τὶ ἔχεις πρόβλημα;  Ἄν ὅλα εἶναι τυπικά, τότε γιατὶ μᾶς πρήζετε;

Δὲν πρέπει νὰ περιμένει κανεὶς τίποτε καλὸ άπὸ τὴν νέα κυβέρνησι. Ἐκτὸς ἐάν ἀκούσουμε ἀπὸ τὸν κ. Παπαδῆμο νὰ λέει στὶς προτεραιότητες  τῶν ἐπομένων τριῶν μηνῶν πέρα ἀπὸ τὰ οἰκονομικά γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τσακίσουν κάθε Ἑλληνικὸ σπίτι:
α. Κατάργησι τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας καὶ τῶν προνομίων τῶν βουλευτῶν.

β. Παραπομπὴ στὴ δικαιοσύνη ὅσων πολιτικῶν ἔβλαψαν μὲ ἀποφάσεις τους  τὴ χώρα συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν ποὺ ἔχουν ὑπογράψει τὶς παράνομες δανειακὲς συμβάσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει καταδικασθεῖ ὁ λαός, ἡ χώρα γιὰ χρόνια ὁλόκληρα.
γ. Βουλὴ 200 βουλευτῶν καὶ κυβέρνησι μέχρι 30 ἀτόμων μὲ μὴ δυνατότητα ἐπανεκλογῆς κάποιου ὡς βουλευτοῦ  πέραν τῶν δώδεκα συνολικῶς ἐτῶν.  Οὐδεὶς μὴ ἔχων ἐργασθεῖ καὶ βέβαια ὄχι ὡς συνδικαλιστής, γιὰ τουλάχιστον ὀκτὼ ἔτη νὰ μὴν δύναται νὰ ἐκλεγεῖ.  

δ. Παραπομπὴ στὴ δικαιοσύνη καὶ καταβολὴ ὅλων τῶν ὀφειλῶν ὅσων ὀφείλουν χρήματα στὸ Κράτος μὲ σειρὰ ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ ὄχι ἀντιστρόφως.
ε. Δημοσίευσι τῶν «πόθεν ἔσχες» ὅλων τῶν βουλευτῶν καὶ γενικότερα πολιτικῶν καὶ παραπομπὴ στὴ δικαιοσύνη ὅσων ἔχουν ἀποκρύψει στοιχεῖα ἤ δὲν μποροῦν νὰ τὰ δικαιολογήσουν.

στ. Ἴδιο καθεστὼς γιὰ ὅλους τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους.
Ἔχετε δίκιο. Δὲν πρόκειται νὰ γίνει τίποτε ἀπὸ αὐτὰ. Γνωρίζοντας τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, θὰ ξαμολυθοῦν ὅλοι πρὸς ἄγραν ψήφων. Τὰ πρωτοκλασσάτα στελέχη μὲ τὴ στήριξι τοῦ κόμματος ἤ μέσω τοῦ Ἑπικρατείας, θὰ ἐπανεκλεγοῦν. Οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἀποδυθοῦν  σὲ ἕναν συνεχῆ προεκλογικὸ ἀγῶνα γιὰ νὰ κάνουν ἁπλῶς τὴν κρίσι βαθύτερη. Κι ἑμεῖς;Τὶ κι ἑμεῖς; Ἑμεῖς οἱ ὑπόλοιποι θὰ βουλιάζουμε. Κι ὅταν ἔρθουν οἱ ἐκλογές, θυμηθεῖτε: Θὰ ἔχουμε ξεχάσει τὰ πάντα καὶ θὰ τρέχουμε νὰ ψηφίσουμε πάλι τὸν Γιωργάκη, τὸν Ἀντωνάκη, τὸν Κωστάκη… Θὰ τσακωνόμαστε γι’ αὐτούς.  Θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μας. Κι ἄν στὴ θέσι τοῦ Γιωργάκη εἶναι ὁ Βαγγελάκης, στὴ θέσι τοῦ Ἀντωνάκη ὁ Κωστάκης (Ναὶ πάλι. Ὁ γνωστὸς Κωστάκης. Γιατί; Ποῦ εἶναι τὸ παράξενο; ) πάλι μεταξύ μας θὰ τρωγόμαστε καὶ πάλι σ’ αὐτοὺς ποὺ διέλυσαν τὰ πάντα θὰ δίνουμε τὴν ψῆφο μας. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ γιατὶ δὲν θὰ ἀργήσει ἡ μέρα.

Ὑστερόγραφο: Ἀξίζει νὰ δεῖτε τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐθνοσωτῆρων μας. Τὶ ἔχουν σπουδάσει, ποιὰ ὑπουργεῖα ἔχουν σώσει καὶ τὸ βασικότερο:Ποῦ ἔχουν ἐργασθεῖ. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε σταδιοδρομίες. Ἀπὸ πρόεδροι νεολαίας μέχρι γραμματεῖς τοῦ κόμματος. Μήπως κάποια στιγμὴ σταματήσουν κάποιοι νὰ τοὺς σέβονται. Δὲν ἀξίζουν τοῦ σεβασμοῦ ἀνθρώπων τοῦ μεροκάματου, τῆς ἐργασίας, τῆς προκοπῆς. Γι’ αὐτὀ, σταματῆστε νὰ τοὺς προσκυνᾶτε. Καὶ νὰ θυμᾶστε ὅτι τὴν δύναμι τοὺς τὴν δίνουμε ἑμεῖς οἱ ἐπιλήσμονες, ὁ πάντα εὐκολόπιστος λαός. 

Κάποιοι φίλοι ρωτοῦν γιὰ τὶς πολυτονικὲς γραμματοσειρές. Μπορεῖτε νὰ τὶς κατεβάσετε ἀπὸ ]τοὺς συνδέσμους: http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/polytonikes.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: